Berichten

Wat verandert er door de WAB bij een exit-mediation?

Het arbeidsrecht wordt opnieuw grondig herzien. Per januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 bleek er behoefte aan een betere balans tussen zekerheid en flexibiliteit. De nieuwe WAB moet dit mogelijk gaan maken.

De nieuwe WAB zorgt er o.a. voor dat:

  • de (rechts)positie van oproepkrachten wordt versterkt;
  • de ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar;
  • het ontslagrecht wordt versoepeld (in combinatie met een mogelijke extra vergoeding voor de werknemer);
  • de transitievergoeding gaat opbouwen vanaf de eerste dag van het dienstverband;
  • de verhoogde opbouw van de transitievergoeding vanaf een dienstverband van tien jaar komt te vervallen;
  • payrollwerkgevers moeten hun werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever;

  • de hoogte van de WW-premie wordt afhankelijk gemaakt van het soort arbeidscontract dat een werkgever aanbiedt, hoger voor een flexcontract, lager voor een vast contract.

Wat betekent dit als je deelnemer bent of wordt van een (exit-)mediationtraject?

Bij een exit-mediation kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden ze de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen (wederzijds goedvinden). Door dit tijdens mediation te doen hebben ze te maken met geheimhouding. De door hen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt een gang naar de rechter voorkomen.

Ook voor de afspraken die tijdens de mediation worden gemaakt geldt het reguliere Arbeidsrecht. Het Arbeidsrecht kent veel dwingend recht dat dient te worden gerespecteerd. Voor de vaststellingsovereenkomst die men is overeengekomen in de mediation geldt vanaf 2020 ook direct dat de WAB van toepassing is. Zowel werkgever als werknemer dient rekening te houden met de wijziging op het gebied van ontslag en de transitievergoeding.

De i-grond: Ongunstig voor werknemers, gunstig voor werkgevers?

Aan de huidige ontslaggronden uit de WWZ diende voorheen in zijn geheel te worden voldoen. Het verzoek hiertoe werd door de rechter anders niet gehonoreerd. Het combineren van de verschillende gronden was niet mogelijk. Bijvoorbeeld het ontslag aanvragen van een werknemer die een ‘beetje’ disfunctioneert, ook vaak ziek is en waarbij ook sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Op basis van de nieuwe i-grond, een cumulatiegrond, kan bij twee of meer aanwezige gronden alsnog ontslag worden gevraagd.

Kortom, het wordt gemakkelijker gemaakt werknemers te ontslaan. De rechter kan een werknemer, afhankelijk van de omstandigheden, een extra vergoeding toekennen.

Andersom gesteld wordt het hierdoor voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt werknemers in vaste dienst te nemen. En dit komt uiteindelijk de werknemers zelf ook weer ten goede.

De nieuwe transitievergoeding gunstig of ongunstig

Bij de WAB geldt dat er direct vanaf de 1e werkdag recht op een eventuele transitievergoeding wordt opgebouwd. Onder de WWZ begon deze opbouw pas bij een arbeidsrelatie vanaf twee jaar. Onder de WAB tellen alle dienstjaren in gelijke mate mee bij de berekening. Voor alle dienstjaren wordt in de opbouw van de transitievergoeding 1/3 maandsalaris gerekend (onvolledige jaren tellen naar rato mee).

Voor loyale werknemers wordt de nieuwe transitievergoeding ongunstiger

Met ingang van 2020 vervalt de overgangsregeling voor ‘trouwe werknemers’. Eerder werd deze groep bij een dienstverband langer dan 10 jaar extra financieel gecompenseerd met een hogere vergoeding.

De huidige 50-plussers, die afscheid willen nemen van hun ‘baas’ gaan er hierdoor op achteruit.

Andersom geldt dat er voor werkgevers minder belemmeringen zijn werknemers langer in vaste dienst te houden.

De rechter kan nog steeds als de omstandigheden dit verlangen een billijke vergoeding toekennen.

Veranderingen door de WAB zijn evident

Er gaan dus terdege een aantal zaken veranderen in de onderhandelingsposities van werkgevers en werknemers. Hoe de praktijk er uit zal gaan zien weten we pas vanaf volgend jaar. Het blijft, hoe dan ook, verstandig in een exit-mediation ervoor te zorgen goed geïnformeerd aan tafel te zitten. De mediator zal partijen hierop wijzen en indien gewenst of noodzakelijk kunnen experts worden betrokken bij de mediation. De mediator van Mediation4People is arbeidsrechtelijk onderlegt en kan een correcte overeenkomst opstellen. Het gaat er uiteindelijk om dat partijen gezamenlijke overeenstemming bereiken, gegoten in een vaststellingsovereenkomst conform de geldende wettelijke regels.

Erkenning, Mediation en Fukuyama

“De mens heeft een aangeboren verlangen naar erkenning”, aldus Fukuyama.

De mens heeft een aangeboren verlangen naar erkenning”, schreef Francis Fukuyama in zijn nieuwste boek ‘De identiteit’. Hij concludeerde dat voorspoed en vrede voor de mens alleen niet genoeg zijn maar dat “erkenning” essentieel is.

In de Volkskrant van 15 maart jl. en in het Financieel Dagblad van 16 maart, las ik het artikel van Fukuyama over de bedreiging die identiteitspolitiek kan opleveren voor de moderne liberale democratie en de problematiek die ontstaat als mensen in een hokje worden gestopt.

Voor het eerst lees ik over het begrip “Megalothymie”, wat door Fukuyama wordt toegelicht als: De ziel verlangt ernaar te worden erkend als superieur. Ik kende het begrip eerlijk gezegd niet. Lees meer

Vergelijken van Mediation en Mediators

Mediation is maatwerk

Op social media en in de kranten wordt steeds vaker als vanzelfsprekend geschreven over Mediation als alternatieve aanpak voor conflictoplossingen. Ook ík merk dat in mijn eigen mediationpraktijk. Daar waar er eerder door nieuwe cliënten werd gevraagd om Mediation uit te leggen, komen er nu juist vragen binnen van mensen die aan het ‘shoppen’ zijn en Mediators en Mediation aanpak met elkaar willen vergelijken.

Lees meer

Mediation het vechtmodel conflicten zeist

Vechtmodel voor conflicten is niet meer van deze tijd

Mediation en conflicten in de rechtspraak: gericht zoeken naar oplossingen

In een van haar togacolumns pleit Britta Böhler voor een andere aanpak bij conflicten. Zij baseert zich daarbij o.a. op het rapport Menselijk en rechtvaardig – Is de rechtsstaat voor de burger? van het Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) dat begin mei is verschenen. In het rapport wordt geconcludeerd dat conflictbeslechting zoals dat nu in ons huidig rechtssysteem is ingericht, niet (meer) voldoet aan de behoeftes van de burgers.

“Er is een groeiende hoeveelheid conflicten die helemaal niet wordt opgelost”, aldus de onderzoekers.

Recent is de rechtbank Amsterdam in civiele zaken gestart met het project GOO, dat staat voor ‘Gericht op oplossing’. In de praktijk blijkt dat deze aanpak van de rechtbank duidelijk zijn vruchten afwerpt. Mensen gaan in gesprek met elkaar, de belangen worden in kaart gebracht en er wordt onder begeleiding van de rechte gezocht naar oplossingen. Het resultaat zijn schikkingen in plaats van lange slepende procesgangen. Een soort mediation dus maar dan onder het toeziend oog van de rechter.

Wat verklaart dit succes?

Lees meer

baanverlies, ontslag. mediation

Rouwverwerking bij baanverlies

Rouwverwerking bij ontslag en baanverlies

Vrij naar een publicatie door Sanne van Baar, 29 nov 2016 uit PW de gids.

Of het nou gaat om reorganisatie, slecht functioneren of het pensioen, werkgevers besteden weinig aandacht aan rouwverwerking bij baanverlies. Die emotionele begeleiding kan beter. Mediation kan hier heel goed bijhelpen.

Wanneer een werknemer zijn baan verliest, is dat in sommige gevallen een emotioneel proces. Werkgevers daarentegen zien dit vaak als een louter juridisch proces. Het gros van de werkgevers besteedt dan ook te weinig aandacht aan het emotionele proces dat werknemers ondergaan bij de ontbinding van hun arbeidscontract. Rouwverwerking bij baanverlies wordt maar mondjesmaat aangeboden aan werknemers. En dat is een schadelijke zaak. Een gebrek aan begeleiding vertraagt namelijk het verwerkingsproces, waardoor de werknemer na vertrek moeite heeft om door te gaan met zijn leven. Lees meer

ziek, burn-out, stress, ziekte

Ziek, burn-out en onbegrepen

Altijd met plezier naar het werk gegaan, maar na de fusie: Ziek, burn-out en onbegrepen

Als mediator word ik regelmatig ingezet in arbeidskwesties. Bijvoorbeeld: een medewerkster heeft zich ziek gemeld en de manager en HR twijfelen aan het ziek-zijn van medewerkster. Ze denken: “Zij is boos over haar beoordeling en ze is niet ziek. Ze zit onterecht thuis en ze functioneert niet terwijl ze gewoon behoort te komen werken”.

Maar wie bepaalt of dit ziek-zijn terecht is of onterecht? En hoe ga je hier zorgvuldig mee om?

Lees meer

MfN-Registermediator, mediator, MfN, kwaliteit, gecertificeerd

MfN-Registermediator staat voor kwaliteit

Waarom een MfN-Registermediator kiezen?

Als er een conflict speelt en u wenst dit opgelost te zien, zijn er verschillende mogelijkheden. De aard en de heftigheid van het conflict bepalen voor een deel welke persoon met welk ‘beroep’ u kiest: een advocaat, een rechter of een mediator. Lees meer

arbeidsconflict, hr, mediation inzetten

Arbeidsconflict? HR zet mediation in

Is er sprake van verzuim en stelt de bedrijfsarts dat er geen medische oorzaak voor is? 

Hoe pak jij het aan als HR professional bij een arbeidsconflict? Heb jij oog voor wat er speelt? Zet jij mediation in om het conflict uit de wereld te helpen?

Lees meer

familieconflicten, familie ruzies maken eenzaam, mediation lost op

Familieconflicten maken eenzaam. Mediation helpt de relatie te herstellen.

Familieconflict los je op met Mediation

Stelt u zich eens voor dat u onmin heeft met uw familie, uw broer of zus, of misschien met een van uw ouders? Of stelt u zich eens voor dat u al op hoge leeftijd bent en geen of nauwelijks contact meer heeft met uw familie of een van uw kinderen.

Lees meer

ziekteverzuim en conflict voorkomen door mediation

Ziekteverzuim en conflicten voorkomen met behulp van de mediator

Ziekteverzuim, conflicten, stress en ander leed op de werkvloer voorkomen

Opgegroeid als middenstandsdochter werd mij al heel jong duidelijk dat het arbeidsethos van de ‘baas’ op een ander niveau ligt dan van zijn personeel. Lees meer