Privacyverklaring Mediation4People

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Mediation4People omgaat met uw persoonsgegevens. Mediation4People, gevestigd aan de Driebergseweg 2, 3708 JB te Zeist, licht in deze privacyverklaring toe, hoe de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die de website bezoeken of contact hebben plaatsvindt en/of zal plaatsvinden.

Mediation4People is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) naleven. De AVG is vanaf 25 mei 2018 in werking getreden en op basis daarvan is deze privacyverklaring opgesteld. Voor bemiddelingen gelden dezelfde privacyregels conform deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt?

  • Voornaam, achternaam, doopnamen, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, naam werkgever, paspoort, rijbewijs of andere identiteitspapieren, bankrekeningnummers en of andere betalingsgegevens, persoonsgegevens die relevant zijn en gegevens zoals aan Mediation4People verzonden via het contactformulier van de website www.mediation4people.nl

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Mediation4People persoonsgegevens?

Mediation opdrachten

Mediation4People gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject. Voorafgaand aan een traject vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen conform het model van de Mediators Federatie (MfN). Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Mediation4People omdat Mediation4People de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. Mediation4People mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Mediation4People kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

Facturatie, contactformulier website

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden. Ze kunnen worden gebruikt voor het opmaken van facturen. De persoonsgegevens die ons via het contactformulier op de website worden verstrekt gebruiken wij voor het tot stand laten komen van nieuwe mediation opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Mediation4People bewaart uw persoonsgegevens inzake een mediationdossier, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is. Wij bewaren uw overige persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk met als doel om u de juiste dienstverlening te kunnen bieden. Daarnaast dienen wij bepaalde persoonsgegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Klachtafhandeling

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Mediation4People heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. De website wordt gehost door een beveiligde server en heeft een SSL certificaat. De website gebruikt geen cookies.

Wat zijn uw rechten?

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht opgegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dit tenzij andere belangen, bijvoorbeeld de privacy van derden-betrokkenen, zich hiertegen verzetten.

Dat betekent dat u bij Mediation4People een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Mediation4People: info@mediation4people.nl

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ook contact met ons op.

Opgesteld door Mediation4People mei 2018